Organisatie

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Leden

De leden van de vereniging zijn de morele en juridische eigenaren van de scholen. Om in de complexe werkelijkheid van het onderwijs zorg te dragen voor goed bestuur kent de organisatie een ledenraad, Raad van Toezicht (RvT), College van Bestuur (CvB) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): elk met een eigen verantwoordelijkheid en elk met eigen bevoegdheden.   

Bestuur

De scholengroep wordt bestuurd door het College van Bestuur bestaande uit één bestuurder. Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht, bestaande uit maximaal vijf leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de ledenraad. De ledenraad, 2 leden per fictieve afdeling rond elke school, vormt de Algemene Vergadering van de vereniging.  

Medezeggenschap

Op elk niveau is er sprake van georganiseerde tegenspraak. De GMR heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht op thema’s waar het College van Bestuur bevoegd is te besluiten. De MR (medezeggenschapsraad) heeft diezelfde rechten op thema’s waar de directeur van de school bevoegd is. De Raad van Toezicht ziet systematisch toe op gedrag en handelen van de bestuurder.  

Code Goed Bestuur

Alle geledingen zijn gehouden aan de afgesproken kaders van de organisatie. College van Bestuur en Raad van Toezicht weten zich gehouden aan de Code Goed Bestuur die binnen de sector Primair Onderwijs is afgesproken. 

Policy Governance

Het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de directeuren hebben zich verbonden aan het Handboek Governance  van de organisatie. Daarin staat geformuleerd dat, waar het gaat om de werkwijze, de principes van Policy Governance leidend zijn voor het gedrag op alle niveaus van de organisatie.