GMR

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft informatie-, advies-, en instemmingsbevoegdheden op onderwerpen waar het College van Bestuur bevoegd is te besluiten. Daarbij gaat het om vrijwel alle grote thema’s die in de organisatie aan de orde zijn. De rechten van de GMR zijn beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen.  

De werkwijze van de GMR wordt nader geregeld in het reglement. Dat reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur in overleg met de GMR.  

De GMR heeft belangrijke bevoegdheden. Zo is er sprake van instemmingsrecht op het bestuursformatieplan. Het plan wordt rond 1 mei door het College van Bestuur vastgesteld als de personeelsgeleding van de GMR daarmee heeft ingestemd. Instemming van de GMR is ook vereist bij veel regelingen die het personeel aangaan. De oudergeleding brengt ‘het perspectief van ouders naar binnen. Ook de oudergeleding heeft specifieke bevoegdheden.   

De GMR bestaat 6 leden, waarvan 3 in de oudergeleding en 3 in de personeelsgeleding.  De GMR bestaat uit de volgende leden: 

  • Lee-Anne Brink-Bakker, oudergeleding (voorzitter)
  • Dorien Hopster-den Otter, oudergeleding
  • Henk Zomer, oudergeleding
  • Ineke Poel-Bloemendal, personeelsgeleding 
  • Henriette Timmermans-Lamberink, personeelsgeleding
  • Anet Huisman, personeelsgeleding 

De GMR wordt secretarieel ondersteund door mw.  E. Kelder-de Boer: gmr@hannahscholen.nl.