Privacy en veiligheid

Heeft u vragen

(0523) 27 15 80

secretariaat@hannahscholen.nl

Privacy

We vinden privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Hoe we dat doen staat eenvoudig beschreven in ons privacystatement. Het privacyreglement maakt duidelijk van wie gegevens worden verzameld (betrokkenen), waarvoor de verzamelde gegevens nodig zijn en welke gegevens dit zijn (doel en doelbinding). We volgen hierbij het “Handboek IBP”. In het handboek staan richtlijnen, procedures, afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen.

FG (Functionaris Gegevensbescherming)

De FG van scholengroep Hannah is dhr. L.R. (Lars) Zegers. Hij is bereikbaar op lars@privacyopschool.nl en in geval van nood op telefoonnummer 06-48080297

Het FG-registratienummer is FG006403

Privacy Officer

De Privacy Officer van scholengroep Hannah is Willy Plaggenmarsch. Ze is bereikbaar via privacy@hannahscholen.nl.

Datalek? Persoonsgegevens gelekt? Meld ze direct!

Als er sprake is van een privacy incident (gestolen computers of opslagmedia, virussen of kwijtgeraakte logingegevens) waardoor persoonsgegevens toegankelijk zijn voor anderen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de schooldirecteur, Privacy Officer of met de FG. Bij een privacy incident volgen we de ‘procedure datalekken‘.

U kunt ook een melding doen via het meldingsformulier. Dit meldingsformulier wordt in behandeling genomen door de Privacy Officer van Scholengroep Hannah; mw W. Plaggenmarsch.

 

Veiligheid

Het Veiligheidsplan van scholengroep Hannah is bedoeld om inzichtelijk te maken en verantwoording af te leggen hoe wij binnen de scholen omgaan met veiligheid. In dit Veiligheidsplan staat beleid beschreven voor medewerkers, vrijwilligers en leerlingen in het primair onderwijs van de Hannah scholen. Met beleid alleen zal de school niet veiliger worden. Het gezamenlijk oog hebben en houden voor het welzijn van een ieder maakt onze scholen tot een veilige plek om te leren en te werken.  

 Het veiligheidsplan wordt eens in de vier jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast op basis van gegevens die vanuit de organisatie ons bereiken en indien regelgeving dat van ons vraagt. Als onderwijsinstelling willen we hiermee uitvoering geven aan onze doelstelling om kinderen een veilige school(omgeving) te bieden. Daarnaast willen we ook voldoen aan de Arbowet en de CAO-PO afspraken rondom veiligheid. 

Waarom een veiligheidsplan? 

Een veilig leer- en werkklimaat is een absolute voorwaarde voor een goed onderwijsresultaat.  In het toezichtscriterium van de Inspectie voor het onderwijs staat vermeld dat van scholen wordt verwacht dat zij een actief beleid voeren op het gebied van de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel.  

Indicatief daarvoor is in de eerste plaats dat de school op de hoogte is van de feitelijke situatie. Dit houdt in dat de school inzicht heeft in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in incidenten die zich op het gebied van de sociale veiligheid voordoen. 

In de tweede plaats mag van de school verwacht worden dat zij aan preventie doet. Dit houdt in dat de school een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op preventie van incidenten, dat zij gedragsregels handhaaft, dat zij in het onderwijsaanbod gericht aandacht besteedt aan aspecten van sociale veiligheid en dat zij op het gebied van sociale veiligheid structureel samenwerkt met relevante ketenpartners. 

In de derde plaats moet de school incidenten adequaat kunnen aanpakken. Dit houdt in dat zij een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op het optreden na incidenten en dat zij zorgt op de korte en langere termijn voor begeleiding van slachtoffers van incidenten.